Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 114
W sumie: 54657

News

News zdjęcie id 571

Dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie grantu

30.01.2020

Gmina Brańsk zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie grantowym montażu instalacji fotowoltaicznej do złożenia ankiety w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lutego 2020 r. Ankiety należy dostarczyć do Urzędu Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk (sekretariat) lub drogą elektroniczną: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl.

Warunki szczegółowe dotyczące projektu grantowego:

 • grant przyznawany jest Grantobiorcy (mieszkańcowi) w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp).
 • dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę (mieszkańca) muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego (Gminy Brańsk),
 • energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej, w tym agroturystyki,
 • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
 • moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym,
 • posiadanie uregulowanego stanu prawnego nieruchomości, na której ma być wykonana instalacja na zasadach własności/współwłasności.

ZADANIA I ZOBOWIĄZANIA GRANTOBIORCY –MIESZKAŃCÓW

• Grantobiorca zobowiązuje się do zrealizowania przedsięwzięcia w pełnym zakresie.  

• Grantobiorca dokonuje samodzielnego wyboru Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji.

• Grantobiorca zobowiązany jest do wyboru wykonawcy na podstawie przeprowadzonej analizy rynku.

• Grantobiorca ponosi ostateczną odpowiedzialność za wybór wykonawcy oraz zakres i wykonanie instalacji.

• Grantobiorca nie może wykorzystać Grantu na sfinansowanie montażu instalacji, w przypadku której uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych. Grantobiorca zobowiązuje się także, że w przyszłości nie będzie występował o uzyskanie takiego dofinansowania do instalacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.

• Grantobiorca jest zobowiązany do realizacji promocji projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym do informowania o fakcie otrzymania Grantu na realizację przedsięwzięcia.

• Grantobiorca w okresie realizacji i trwałości projektu jest zobowiązany umożliwić dostęp Grantodawcy do każdego elementu instalacji oraz dokumentacji związanej z wyborem Wykonawcy i realizacją inwestycji.

• W okresie trwałości projektu Grantobiorca jest zobowiązany do eksploatacji instalacji zgodnie z instrukcją obsługi, zapewnienia instalacji niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do jej odpowiedniego serwisowania oraz ubezpieczenia.

• W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty napraw instalacji wynikające ze złego jej użytkowania.

• W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się nie podejmować czynności mogących modyfikować, przeprojektowywać, przebudowywać, przerabiać lub dokonywać zmian konstrukcyjnych zamontowanych urządzeń w ramach wykonanej instalacji.

• W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania Grantodawcy informacji o ilości wyprodukowanej energii na każde żądanie Grantodawcy, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

• Grantobiorca zobowiązuje się do poddania działaniom kontrolnym, w tym do poddania się działaniom kontrolnym prowadzonym przez Grantodawcę bezpośrednio, pośrednio za pomocą zewnętrznych podmiotów, jak również przez podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE pod rygorem zwrotu wypłaconego Grantu.

• W przypadku zbycia nieruchomości na rzecz osoby trzeciej Grantobiorca zobowiązany jest przenieść obowiązki i prawa wynikające z niniejszej Umowy, w tym obowiązek do poddania się działaniom kontrolnym, utrzymania efektu rzeczowego Projektu, wypełnienia wskaźników energetycznych i ekologicznych.

• W okresie trwałości projektu Grantobiorca zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z projektem.

• Po montażu instalacji fotowoltaicznej Grantobiorca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosek o przyłączenie mikroinstalacji. Po złożeniu wniosku o przyłączenie mikroinstalacji Grantobiorca zobowiązany jest do podpisania umowy lub aneksu do umowy ze sprzedawcą energii, umożliwiającą rozliczenie produkcji i zakupu energii w bilansach rocznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z późniejszymi zmianami.

Wydatki

Grantobiorca może przedstawić do rozliczenia wydatki związane z:

 • zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna),
 • przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku,
 • zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE,
 • wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
 • kosztami przygotowawczymi związane z dokumentacją techniczną oraz dokumentacją kosztorysową.

Wszelkie dodatkowe koszty nie związane z montażem instalacji ponosi właściciel nieruchomości – dotyczy np. przebudowy lub budowy instalacji elektrycznej (np. założenie oddzielnego licznika energii elektrycznej).

Refundacja

Refundacja będzie dokonana po przedstawieniu:

 • Formularza wniosku o wypłatę grantu
 • Dowodów zakupu i płatności (faktura, potwierdzenie zapłaty)
 • Protokołu odbioru instalacji
 • Umowy z Wykonawcą
 • Kosztorysu powykonawczego
 • Podpisanego, wypełnionego i złożonego wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do sieci zakładu energetycznego

Koszt wkładu własnego mieszkańca będzie uzależniony od faktycznych kosztów instalacji paneli fotowltaicznych. Planuje się pozyskanie dofinansowania do instalacji w wysokości 70 % wartości brutto instalacji. Wówczas wkład własny mieszkańca wyniesie 30 % kosztów brutto instalacji.

 

Harmonogram projektu:

Etap 1: nabór wniosków: do 14 lutego 2020 r.

- spotkanie informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców: 29 styczeń 2020 r.

- zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie – złożenie ankiet informacyjnych: do 05 lutego 2020 r.

- złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę Brańsk: do 14 lutego 2020 r.

Etap 2: weryfikacja, ocena i rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2020 r.

- uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania – uzależnione od wyników oceny wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2020 r.

Etap 3: podpisanie umów o dofinansowanie i realizacja projektu: październik 2020 – grudzień 2021 r.

- podpisanie umowy o dofinansowanie przez Gminę Brańsk z Instytucją Zarządzającą – uzależnione od wyników oceny wniosku o dofinansowanie: październik 2020 r.

- zawarcie umowy Grantobiorcy (mieszkańca) z Grantodawcą (Gmina Brańsk) o powierzenie grantu – listopad 2020 r. –grudzień 2020 r.

- realizacja projektu – montaż instalacji, rozliczenie finansowe projektu, wypłaty grantów Grantobiorcom: styczeń – grudzień 2021 r.

 

Do pobrania:

ANKIETA INFORMACYJNA

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Urząd Gminy Brańsk

ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
tel. 85 7375031
       85 7319200  
fax. 85 7375804

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.