Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu:
W sumie: 55122

Regulamin PSZOK

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD MIESZKAŃCÓW GMINY BRAŃSK (PSZOK)

 

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brańsk, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „PSZOK“.
 2. Operatorem PSZOK jest przedsiębiorstwo IWO Janusz Adamczuk, z siedzibą
  przy  ul. Jagiellońskiej 42, 17-120 Brańsk.
 3. PSZOK zlokalizowany jest na terenie m. Brańsk przy ul. Bielskiej 47, na działkach oznaczonych nr geod. 513/3 i 513/4.

 

§ 2

      PSZOK czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:

 1.  od poniedziałku do piątku od 700 do 1600,
 2.  w soboty od 700 do 1400.

 

§ 3

 1. Z usług PSZOK mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy Brańsk, którzy złożyli
  w Urzędzie Gminy Brańsk deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2.  Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być zebrane w sposób selektywny, z podziałem
  na rodzaje odpadów określone w § 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w trzech egzemplarzach dokument potwierdzający przyjęcie odpadów, zawierający w szczególności:
 1. imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,
 2. adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
 3. rodzaj dostarczonych odpadów,
 4. datę dostarczenia odpadów,
 5. klauzurę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone
  we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe
  i pochodzą z tego gospodarstwa domowego”,
 6. własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.

 

§ 4

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych, zebrane wyłącznie selektywnie takie jak:

 1. papier,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalfikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony z wyłączeniem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i rolniczego oraz urządzeń przemysłowych,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 15. odzież i tekstylia,
 16. szyby i lustra z wyjątkiem szyb samochodowych,
 17. farby, tusze, farby drukarskie i kleje,
 18. lampy fluorescencyjne, żarówki i świetlówki,
 19. opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach stanowiące odpady komunalne.

 

§ 5

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady zawierające azbest,
 3. części samochodowych (tj. szyby samochodowe, zderzaki, reflektory),
 4. opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i rolniczego oraz urządzeń przemysłowych,
 5. popiół,
 6. chemikalia nietypowe dla prac domowych np.: kwasy, sole i odczynnik chemiczne.
 7. inne, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

 

§ 6

 1. Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK,
   zaś każdorazowe przyjęcie odpadów potwierdzone jest na formularzu przyjęcia odpadów.
 3. Odpady płynne przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
 4. Odpady takie jak papier, drobny metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, opakowania po chemikaliach, zużyte baterie należy dostarczyć
  do PSZOK w opakowaniach np. workach foliowych.
 5. Zużyte akumulatory, szyby i lustra mogą być dostarczane luzem.
 6. Przeterminowane leki mogą być dostarczane w pudełku (kartonie).
 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  nie   może  być  zdekompletowany   zaś    odpady    wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości.
 8. Gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe będą przyjmowane wyłącznie
  w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo-budowlanych wykonywanych samodzielnie na własnej nieruchomości.
 9. Opony dostarczone do PSZOK powinny pochodzić wyłącznie z gospodarstw domowych
  tj. z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej np.: opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli.

 

 

§ 7

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu zgodności dostarczanych odpadów, ich czystości oraz składu.
 2. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
 1. odpady dostarczone zostaną w sposób niezgodny z zapisami niniejszego Regulaminu,
 2. zostaną dostarczone odpady nie wymienionych w Regulaminie,
 3. odpady dostarczone, o których mowa w § 4 zostaną nie właściwie wysegregowane
  tzn. będą zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów,
 4. ilość i rodzaj odpadów wskazywać będzie na pochodzenie z działalności gospodarczej lub rolniczej,
 1. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną.

 

§ 8

Odpady wymienione w § 4 przyjęte do PSZOK gromadzone są selektywnie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach i kontenerach oraz wyznaczonych miejscach.

 

§ 9

Na terenie PSZOK zabrania się:

 1. przebywania osób niepełnoletnich bez osoby pełnoletniej,
 2. spalania odpadów i używania otwartego ognia,
 3. palenia papierosów,
 4. poruszania osób postronnych nie związanych z procedurą wyładunku odpadów,
 5. wchodzenia do kontenerów, w których składowane są odpady w tym niebezpieczne,
 6. pozostawienia odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych m.in. pod bramą
  i na obszarach przyległych do PSZOK,
 7. w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej/niebezpiecznej, bądź jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa, należy zwrócić się do obsługi PSZOK o wytyczne i wskazówki         w celu uzgodnienia sposobu postępowania pozwalającego na uniknięcie jakiegokolwiek zagrożenia,
 8. każdy zaistniały wypadek na terenie PSZOK należy zgłosić pracownikowi PSZOK,
 9. obsługujący PSZOK zobowiązany jest w razie potrzeby do udzielenia pierwszej pomocy.    

 

§ 10

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

 1. przestrzegania   zaleceń   obsługi   PSZOK,   w  szczególności  w  zakresie  miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
 2. zachowania wymogów przepisów BHP i p. poż.,
 3. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

 

§ 11

Regulamin jest dostępny w Urzędzie Gminy Brańsk, na terenie PSZOK.

 

§ 12

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia  31 grudnia 2021 r.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.