Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 125
W sumie: 54668

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 19

17-120 Brańsk

tel. 85 7375 388

Kierownik – Anna Bachurek

 

 

CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

1. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonywanie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Brańsk, a w szczególności:

  • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
  • pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym;
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
  •  realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
  • pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
  • inicjowanie działań zapobiegających marginalizacji osób, rodzin i grup społecznych;
  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

2. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

3. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w sytuacjach określonych ustawą o pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

4. Głównym zadaniem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej.

5. Ośrodek tworzy i realizuje programy osłonowe przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.

6. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb społecznych, z zakresu polityki integracji społecznej, rozwijać nowe formy pomocy społecznej i samopomocy w ramach zdefiniowanych potrzeb, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Ośrodek realizuje również zadania wskazane do realizacji przez ośrodek w innych ustawach oraz powierzone do realizacji w drodze uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta, w tym:

1) zadania organu właściwego gminy Brańsk wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

2) zadania organu właściwego Gminy Brańsk wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w tym:

a) przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

b) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

3) prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,

4) zadania organu właściwego Gminy Brańsk wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych tym:

a) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

5) zadania organu właściwego Gminy Brańsk wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty:

a) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania stypendiów szkolnych,

6) zadania nałożone przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

7) zadania podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącej wspierania rodzin, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

8) zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej;

9) zadania nałożone przez ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego

10) wykonywanie innych zadań.

8. Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

9. Ośrodek podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych. Wykonuje czynności organu właściwego działającego w charakterze wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym z użyciem pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

11. Ośrodek przeprowadza wywiady środowiskowe na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy.

12. W trakcie realizacji statutowych zadań Ośrodek współpracuje z:

1) innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organami administracji rządowej i samorządowej, urzędami, sądami, policją, prokuraturą, komornikami, pracodawcami, służbą zdrowia, urzędem pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, szkołami;

2) instytucjami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy.

13. Ośrodek w celu realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Brańsk.

14. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

15. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności do właściwych organów.

16. Ośrodek uczestniczy w opracowaniu i koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Urząd Gminy Brańsk

ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
tel. 85 7375031
       85 7319200  
fax. 85 7375804

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.