Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu:
W sumie: 55122

Honorowy Obywatel

Ks. Dr hab. Tadeusz SYCZEWSKI, prof. KUL

Urodził się 13.03.1959 r. w Bielsku Podlaskim  s. Pawła i Zofii zd. Odachowska. Pochodzi ze wsi Załuskie Koronne, par. Brańsk, Gmina Brańsk. Rodzeństwo: dwie siostry Jolanta i Dorota oraz brat Wojciech. Szkoła Podstawowa (kl. 1-4) w Załuskich Koronnych; kl. 5 w Rudce (1970-1971); kl. 6-8 w Mierzwinie (1971-1974). W latach 1974-1978 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Drohiczynie. Maturę zdał w 1978 roku. W latach 1978-1984 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Święcenia diakońskie otrzymał w Brańsku 23 maja 1983 r. z rąk. J. E. Ks. Bpa Władysława Jędruszuka. Święcenia kapłańskie przyjął w Ciechanowcu 24  czerwca 1984 r. z rąk J. E. Ks. Bpa Władysława Jędruszuka. W latach 1984-1986 pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Dnia 21 listopada1985 uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1986-89 studiował na Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, gdzie uzyskał doktorat w zakresie liturgiki na podstawie pracy: „Przygotowanie do małżeństwa w świetle zasad liturgii i wskazań Kościoła w Polsce na przykładzie wypowiedzi młodych małżeństw z diecezji w Drohiczynie” /promotor: Ks. prof. dr hab. Jerzy Kopeć C /. 

W latach 1989-1991 studiował liturgikę w Rzymie na Uniwersytecie Świętego Anzelma "Pontificio Ateneo  S. Anselmo"  oraz  teologię życia wewnętrznego na Teresianum "Pontificia FacoltáTeologica - Istituto di Spiritualitá" w Rzymie. 

Od 19.09.1991 roku jest Profesorem  Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. W latach 1991 – 2003 pełnił funkcję Ojca Duchownego w WSD w Drohiczynie. Od roku akad. 2003/2004 jest rektorem WSD w Drohiczynie.  

Działalność naukowo - dydaktyczna: w latach 1991 - 2000 był wykładowcą liturgiki w Kolegium Teologicznym i Studium Organistowskim w Drohiczynie. Prowadzi wykłady z liturgiki dla księży w ramach formacji stałej. Współpracuje z ośrodkami naukowymi takimi jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie w Sekcji św. Jana Chrzciciela. Organizator wielu Sympozjów naukowych. Dyrektor biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie (19.09.1991-01.09.1992. Spowiednik zwyczajny Sióstr Benedyktynek w Drohiczynie (04.05.1992-24.05.2000). Diecezjalny dyrektor Apostolskiej Unii Kleru (1992-2004). Przewodniczący Komisji ds. duszpastersko-liturgicznych I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej (08.12.1994-24.05.1997). Redaktor Kalendarza Liturgicznego od roku 1993. Redaktor Wiadomości Diecezjalnych od 31.121997 roku. Członek Komitetu ds. Beatyfikacji Męczenników Podlaskich (29.07.1996 r). Diecezjalny duszpasterz nauczycieli (1991-2002). Od roku 1991 ceremoniarz diecezjalny. Sekretarz pomocniczy Komisji ds. Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski (05.04.1995). Członek Rady Duszpasterskiej (25.03.1998-25.03.2003; 17.01.2004-).Przewodniczący Komisji ds. liturgii Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna (20.06.1998-10.06.1999 r.). Członek zespołu Stałej Formacji Kapłanów (12.10.1998-16.02.2004). Administrator parafii Liw (07.04.2002-27.04.2002). Członek zespołu wykonawczego Komisji Kapłańskiej (27.11-2000-). Członek Komitetu Obchodów 10 Rocznicy śmierci ks. bpa Władysława Jędruszuka (17.11.2003). Członek Rady Kapłańskiej (19.12.2003; 21.12.2009- r.). Członek Kolegium Konsultorów (19.12.2003; 26.07.2010-). Członek zespołu programującego i przewodniczący zespoły wykonawczego Diecezjalnej Komisji Kapłańskiej (16.01.2004). Członek Komisji ds. Personalnych (25.03.2004-). Dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych (28.12.2008 r.). Członek Rady Programowej Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej im. Władysława i Ludwiki Łozińskich (11.10.2011 r.).       

Otrzymał trzy godności kościelne: jest kanonikiem honorowym kapituły katedralnej  - 01. XI. 1996 r. i kapelanem Jego Świątobliwości - 23. 09. 2000 r. Dnia 23. XII. 2005 roku został kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej. Dnia 24.04.2010 r. został mianowany prałatem honorowym Jego Świątobliwości.

W roku 2002 ukończył pracę habilitacyjną na temat: „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w regionie nadbużańskim”, którą przedłożył na Wydziale Teologicznym KUL. Dnia 25 lutego 2003 roku Rada Wydziału  Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej – liturgiki. 

Od dnia 01 października 2002 roku  pracuje na stanowisku asystenta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego. Od dnia 17 czerwca 2003 otrzymał stanowisko adiunkta w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego. Od dnia 15 lutego 2004 r jest Kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Rada Gminy Brańsk Uchwałą Nr XVI/106/04 z dnia 30 listopada 2004 roku przyznała jednogłośnie Księdzu Tadeuszowi Syczewskiemu tytuł Honorowy Obywatel Gminy Brańsk w uznaniu zasług na rzecz promocji Gminy. 

Wręczenie tego tytułu miało miejsce podczas XVIII sesji Rady Gminy, 12 stycznia 2005 roku w Urzędzie Gminy. Sesja miała szczególnie uroczysty charakter, ustalono specjalny porządek obrad. Wśród zaproszonych gości, oprócz ks. dra hab. Tadeusza Syczewskiego, byli jego rodzice Zofia i Paweł oraz najbliższa rodzina. Ponadto udział w tej uroczystości wzięli: miejscowy proboszcz, księża proboszczowie z terenu Gminy Brańsk, Andrzej Charyton – Radny Powiatu Bielskiego, Pan Daniel Bańkowski – Burmistrz Miasta Brańsk, Pani mgr Zdzisława Maksymiuk – Prezes Banku Spółdzielczego w Brańsku oraz wielu innych przedstawicieli różnych instytucji, dyrektorów szkół, Komendantów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, wszyscy Radni Gminy, sekretarz Gminy mgr Wojciech Jakubowski, kierownicy referatów Gminy, kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele mieszkańców Gminy.

Dnia 29 marca 2006 roku Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powołała na Członka Korespondenta tego Wydziału.

Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Dnia 15 maja 2007 roku Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadała tytuł profesora nadzwyczajnego KUL.

Dnia 7 września 2011 r. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe – Kapituła  nagrody im. Jana Pawła II przyznała Dyplom i Medal za realizację wartości, które wynikają z wielokulturowej tradycji.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Podlaskiego uchwałą nr 132/ XVI/11 z dnia 13.04.2011 r nadało Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Legitymacja nr 3328-s/11, wręczona 6 października 2011 roku.

Jest autorem ponad 200 pozycji naukowych, wydawanych w różnych czasopismach krajowych  a także i zagranicznych. Jest promotorem licznych prac magisterskich prowadzonych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Prowadzi także seminarium doktoranckie. Jest recenzentem kilkunastu prac doktorskich i kilkudziesięciu magisterskich.


Ks. prałat Roman Wodyński

Urodził się 9 kwietnia 1930 r. we wsi Bujaki par. Drohiczyn. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Sytkach oraz Bujakach. W latach 1941-1944 naukę kontynuował prywatnie w domu rodzinnym. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Drohiczynie (1944-1951). Z racji prześladowania brata Antoniego oraz całej rodziny za przynależność do Armii Krajowej, w 1948 roku wyjechał do brata Jana do Opola. 22 lipca 1948 roku w kryjówce partyzanckiej we Wrocławiu został aresztowany i dopiero po kilku miesiącach wypuszczony na wolność. Lata 1951-1956 to czas studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Święcenia kapłańskie przyjął w Łomży 8 grudnia 1956 r. z rąk ks. bp. Czesława Falkowskiego.

Jego kapłańska droga przebiegała przez następujące parafie: jako wikariusz: Topczewo (1957-1958), Rudka (1958-1960); jako proboszcz: Granne (1960-1962), Niemyje Nowe (1962-1966), jako wikariusz pomocnik parafii Perlejewo (1966-1967), a następnie jako proboszcz parafii Perlejewo (1967-1988) i Brańsk (1988-2005).   Jako proboszcz parafii w Brańsku oprócz pracy duszpasterskiej natychmiast przystąpił do robienia porządków. Już jesienią 1988 roku uporządkował cmentarz grzebalny, a następnie przystąpił do prac w kościele tj. położono nowe tynki na zewnątrz i wewnątrz kościoła, odmalowano ściany, powstały nowe ołtarze boczne, a szczególnie dużym wysiłkiem i kosztem powstał nowy ołtarz główny. W 2005 ks. prał. Wodyński przeszedł na emeryturę. Od 19.03.2009 do 17.04.2009 posługiwał duszpastersko w parafii Szmurły.

Ks. prał. Roman Wodyński piastował następujące urzędy i funkcje diecezjalne: konsultor prosynodalny (1967-1977), członek Rady Kapłańskiej (1971-1993), duszpasterz rolników (1983-2000), członek Komisji Pomocy Kapłańskiej (1988-1998), duszpasterz Kombatantów (1989-), duszpasterz Koła Sybiraków Brańsk – Rudka (1989-2016), dziekan Dekanatu Brańskiego (1990-2005), członek Komisji ds. osób i posług I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej (1994-1997), honorowy członek Związku Sybiraków (1996).

Za swoją pracę dla Kościoła i Ojczyzny ks. Jubilat otrzymał następujące tytuły i odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Katedralnej (1988), kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (1993), kapelan Jego Świątobliwości (1996), major w stanie spoczynku (2001), Honorowy Obywatel Miasta Brańska (2005), odznaka honorowa Związku Żołnierzy Armii Krajowej Za zasługi dla Związku (2008).

18 listopada 2016 r. w trakcie XVII uroczystej sesji Rady Gminy Brańsk UCHWAŁĄ NR XVII/184/2016 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 18 listopada 2016 r. Radni Rady Gminy Brańsk nadali tytuł Honorowego Obywatela Gminy Brańsk Księdzu Prałatowi Romanowi Wodyńskiemu  - emerytowi, byłemu Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej w Brańsku.

Uroczysty Akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brańsk miał miejsce 8 grudnia 2016 r. w trakcie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu ks. prałat Roman Wodyński obchodził Jubileusz 60- lecia Kapłaństwa.

Ks. prałat Roman Wodyński zmarł 3 kwietnia 2019 r. w wieku 89 lat, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Brańsku.


Pan Stefan Torczyński - felczer

Stefan Torczyński urodził się we wsi Królików, obecnie w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Grodziec, nad Czarną Strugą. W sierpniu 1958 r. w wieku 18 lat jako świeżo upieczony absolwent ostatniego rocznika szkoły felczerskiej w Łodzi wraz z dwoma kolegami przyjechał do pracy na Podlasie. Trafił do niewielkiej miejscowości Widźgowo w Gminie Brańsk. Z czasem koledzy wyjechali  na studia, on też miał takie plany, ale życie potoczyło się inaczej. Tutaj założył rodzinę a w krótce na świat przyszła Jego pierwsza córka.

Nieprzerwanie od 62 lat pracuje jako felczer lecząc mieszkańców Gminy Brańsk jak również miejscowości ościennych. Z Jego wiedzy oraz doświadczenia medycznego korzystali i nadal korzystają pacjenci min. z miejscowości Widźgowo, Holonki, Brańsk, Chraboły, Łubin Kościelny a wcześniej także z Pobikier i Ciechanowca.

Na początku XXI był współzałożycielem Stowarzyszenia zajmującego się badaniem choroby Huntingtona, niosąc pomoc osobom na nią chorującym. Na to rzadkie schorzenie cierpiała też osoba z bliskiej rodziny medyka. Zawsze  z oddaniem poświęca się swojej pracy, którą sam nazywa „życiowym powołaniem w służbie drugiemu człowiekowi”. Leczy pokolenia, mieszkańców Gminy Brańsk i służy radą młodszym kolegom - lekarzom.

Na początku 2020 r. w miejscowości Łubin Kościelny otworzył Ośrodek Pomocy „Ostoja” dla 29 pensjonariuszy, potrzebujących opieki najczęściej z racji samotności i konieczności dalszego leczenia po opuszczeniu szpitala.

Poprzez wieloletnią służbę drugiemu człowiekowi  Pan Stefan Torczyński w pełni zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Gminy Brańsk. To wyróżnienie jest swoistego rodzaju podziękowaniem za to wszystko czego dokonał na rzecz mieszkańców  ziemi brańskiej, dbając o ich zdrowie.

06 sierpnia 2020 r. w trakcie XIII uroczystej sesji Rady Gminy Brańsk UCHWAŁĄ NR XIII/112/2020 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 6 sierpnia 2020 r. Radni Rady Gminy Brańsk nadali tytuł Honorowego Obywatela Gminy Brańsk Panu Stefanowi Torczyńskiemu – felczerowi.

Uroczysty Akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brańsk miał miejsce 06 sierpnia 2020 r. w trakcie XIII uroczystej sesji Rady Gminy Brańsk.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Urząd Gminy Brańsk

ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
tel. 85 7375031
       85 7319200  
fax. 85 7375804

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.